DRUKUJ
2017-09-01

Zadania i kompetencje

Do wspólnych, podstawowych zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy należy:

 • wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce;
 • prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji jako organ I instancji i opracowywanie projektów decyzji i innych rozstrzygnięć w tym zakresie;
 • opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce w swoim zakresie działania;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce;
 • rozpatrywanie wpływających do Państwowego Powiatowego   Inspektora Sanitarnego w Sokółce skarg i wniosków dotyczących wpływu szkodliwości i uciążliwości środowiskowych na zdrowie ludzi oraz przygotowywanie projektów udzielanych odpowiedzi lub decyzji w przypadkach uzasadnionych ochroną zdrowia ludzkiego;
 • realizacja ustalonej polityki jakości;
 • udział w badaniach i pracach problemowych;
 • opracowywanie sprawozdań statystycznych w zakresie statystyki publicznej zgodnie z programem badań statystycznych oraz wewnętrznego systemu informacyjnego;
 • przygotowywanie materiałów do wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
 • opracowywanie ocen i analiz higieniczno- sanitarnych z zakresu swego działania;
 • prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej w obszarze swego działania;
 • współpraca z innymi służbami, jednostkami i organizacjami na rzecz realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.


Do zadań Oddziału Epidemiologii należy:

 • opracowywanie ocen i analiz epidemiologicznych do planowania i kierowania działalnością przeciwepidemiczną;
 • opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej do realizacji przez podmioty lecznicze oraz kontrola ich realizacji;
 • kontrola i nadzór nad zagadnieniami związanymi z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, pasożytniczych i niezakaźnych mogących szerzyć się epidemicznie;
 • organizowanie zabezpieczenia przeciwepidemicznego w przypadku chorób, których zapobieganie i zwalczanie regulują międzynarodowe przepisy zdrowotne;
 • sprawowanie nadzoru w zakresie szczepień ochronnych;
 • analiza problemu nosicielstwa i nadzór w tym zakresie;
 • kontrola prawidłowości zgłaszania chorób zakaźnych;
 • prowadzenie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w ogniskach epidemicznych;
 • kontrola jakości organizowanych akcji profilaktycznych;
 • nadzór nad przestrzeganiem reżimu p/epidemicznego;
 • wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych.


Do zadań Oddziału Higieny Środowiskowej należy w szczególności sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 • higieny środowiska;
 • higieny pracy w zakładach pracy;
 • higieny procesów nauczania i wychowania.


Do zadań Sekcji Higieny Pracy należy:

 • sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy;
 • opracowywanie analiz i wniosków zmierzających do obniżenia i likwidacji nadmiernych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;
 • kontrola przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby, wymogów wynikających z obowiązujących przepisów;
 • kontrola przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 oraz zasad nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią Europejską a państwami trzecimi w oparciu o obowiązujące przepisy;
 • kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej;
 • prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzania choroby zawodowej, przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych.


Do zadań Sekcji Higieny Komunalnej należy:

 • nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 • dokonywanie obszarowych ocen jakości wody do spożycia przez ludzi oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego jej konsumentów;
 • nadzór nad kąpieliskami oraz miejscami wykorzystywanymi do kąpieli i jakością ich wód;
 • kontrola stanu sanitarno-higienicznego środków transportu publicznego;
 • kontrola przestrzegania przepisów sanitarnych określających wymagania sanitarne: w obiektach, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, w obiektach wypoczynku i rekreacji, tras i miejscowości turystycznych oraz innych obiektów użyteczności publicznej;
 • nadzór nad warunkami sanitarnymi ekshumacji i przewozu zwłok.


Do zadań Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży należy:

 • sprawowanie nadzoru nad warunki zdrowotnymi w zakładach nauczania i wychowania oraz placówkach wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
 • higieniczna ocena rozkładów zajęć lekcyjnych w szkołach;
 • ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii;
 • kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dla pomieszczeń oraz sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach;
 • nadzór nad przestrzeganiem przez szkoły warunków przechowywania i stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin w pracowniach szkolnych;
 • opiniowanie obiektów nauczania, wychowania i opieki w zakresie spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny.


Do zadań Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia należy:

 • sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
 • rejestracja i zatwierdzanie zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego, wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej;
 • ocena jakości żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego;
 • przekazywanie informacji o produktach niebezpiecznych w ramach systemu wczesnego ostrzegania;
 • sporządzanie wniosków o zastosowanie kary pieniężnej i przekazywanie ich do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku;
 • kontrola przestrzegania przepisów o zakazie wytwarzania i obrotu środków zastępczych.


Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy:

 • opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod względem higienicznym i zdrowotnym;
 • uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko;
 • wydawanie opinii dotyczących potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć;
 • opiniowanie warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
 • kontrola zgodności budowlanych obiektów z projektami budowlanymi w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych;
 • wydawanie opinii w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym;
 • wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;
 • wydawanie decyzji stwierdzających spełnienie warunków sanitarno-higienicznych niezbędnych do prowadzenia działalności leczniczej oraz aptek.


Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej należy:

 • inspiracja, organizacja i koordynacja działalności oświatowo-zdrowotnej oraz nadzór i ocena takiej działalności prowadzonej przez podmioty lecznicze, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze oraz środki masowego przekazywania;
 • pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz zdrowia własnego i innych;
 • promowanie prawidłowych nawyków i zachowań zdrowotnych;
 • wspieranie działań wynikających z potrzeb podyktowanych sytuacją epidemiologiczną powiatu;
 • wdrażanie koordynowanie i realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych, akcji i kampanii społecznych;
 • udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;
 • organizowanie imprez prozdrowotnych, wystaw, konkursów, szkoleń;
 • współpraca w ramach działań prozdrowotnych z instytucjami i samorządami lokalnymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz zdrowia publicznego.


Do zadań Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego należy obsługa finansowo-księgowa i administracyjna Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce.


Do zadań Stanowiska Pracy ds. Księgowości i Kadr należy:

 • prowadzenie spraw księgowo- finansowych;
 • prowadzenie spraw pracowniczych pracowników;
 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników i prowadzenie rozliczeń z ZUS i Urzędami Skarbowymi;
 • obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.


Do zadań Stanowiska Pracy ds. Administracyjno- Gospodarczych należy:

 • obsługa administracyjno-gospodarcza;
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją dostaw i usług zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • obsługa sekretariatu i prowadzenie archiwum zakładowego.


Do zadań Stanowiska Pracy Kierowca – Dezynfektor należy:

 • obsługa środka transportu będącego na wyposażeniu Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce;
 • prowadzenie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w ogniskach chorób zakaźnych.


Do zadań Stanowiska Pracy – Informatyk należy:

 • zabezpieczenie prawidłowej pracy komputerów i poczty elektronicznej (konserwacja, zabezpieczenie antywirusowe, aktualizacja oprogramowania);
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów sprzętu komputerowego;
 • nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem danych komputerowych, ich archiwizowanie i przechowywanie;
 • administrowanie strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce.


Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Głównego Księgowego należy:

 • prowadzenie rachunkowości Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • dokonywanie wstępnej kontroli:
  • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
  • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.


Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Systemu Jakości, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Informacji Niejawnych należy:

 • odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu jakości w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce poprzez:
  • uczestniczenie w opracowywaniu dokumentacji systemu jakości,
  • nadzór i zarządzanie dokumentacją systemu jakości,
  • aktualizacja systemu jakości i dostosowywanie go do zmian przepisów prawnych,
  • planowanie i organizowanie szkoleń w zakresie systemu jakości,
  • planowanie i organizowanie audytów wewnętrznych,
  • planowanie i organizowanie przeglądów systemu jakości;
 • przeprowadzanie kontroli stanu bhp i ochrony przeciwpożarowej w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce poprzez:
  • kompletowanie, rejestrację i przechowywanie dokumentów dotyczących badań środowiska pracy, wypadków przy pracy, chorób zawodowych,
  • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • szkolenia w zakresie bhp;
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych poprzez:
  • okresową kontrolę ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
  • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.


Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Radcy Prawnego należy:

 • wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi;
 • przygotowywanie spraw zawiązanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzeń;
 • przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
 • opiniowanie projektów decyzji i postanowień wydawanych w toku postępowania administracyjnego i egzekucyjnego;
 • opiniowanie projektów umów i innych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce;
 • udzielanie porad prawnych i wydawanie opinii prawnych.