DRUKUJ
2017-09-03

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

W Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce działania podejmowane są na żądanie strony i z urzędu. Podania przyjmowane są w sekretariacie Stacji. Wnosi się je na piśmie, za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Pisma rejestrowane są w „Rejestrze korespondencji wpływającej” i kierowane zgodnie z dekretacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do właściwych ze względu na przedmiot sprawy komórek organizacyjnych Stacji. Sprawy są załatwiane bez zbędnej zwłoki i w kolejności ich wpływu. W przypadku konieczności czy zasadności prowadzenia postępowania wyjaśniającego, załatwienie sprawy nie powinno przekroczyć jednego miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej- dwóch miesięcy (licząc od dnia wszczęcia postępowania). Pracownik prowadzący sprawę kontroluje na bieżąco terminowość jej prowadzenia, informując swego przełożonego o możliwości nie załatwienia sprawy w terminie. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie powiadamia się strony, podając przyczyny nie załatwienia sprawy oraz wskazując nowy przybliżony termin jej załatwienia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji chyba, że przepisy zastrzegają inną formę załatwienia sprawy. Strona jest zawiadamiana o załatwieniu sprawy poprzez otrzymanie stosownego aktu administracyjnego, przed załatwieniem sprawy strona jest także zawiadamiana o możliwości złożenia dodatkowych wyjaśnień, które są uwzględniane przy wydaniu aktu kończącego sprawę. Zdecydowana większość spraw załatwianych jest w formie decyzji i postanowień. Jeżeli brak jest podstaw do podjęcia rozstrzygnięcia w w/w formach strony informuje się o przyczynach takiego stanu rzeczy z podaniem właściwego trybu dla dalszego prowadzenia danej sprawy.
Większość spraw podejmowanych jest z urzędu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wszczyna i prowadzi postępowania administracyjne w trybie i terminach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.