DRUKUJ
2017-10-11

Status prawny

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sokółce jest jednostką budżetową będącą podmiotem  leczniczym finansowanym z budżetu państwa, przy pomocy której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce wykonuje swoje zadania.
 
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sokółce jest wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego  pod numerem księgi rejestrowej 000000023745.
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce działa na podstawie:
 
1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.);
 
2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020r. poz. 295 z  późn. zm.);
 
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 869 z późn. zm);
 
4) Statutu nadanego  Zarządzeniem Nr 60/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r.,
 
5) Regulaminu  organizacyjnego ustalonego Zarządzeniem Nr 3/2020 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce z dnia 30.01.2020r  i zatwierdzonego przez Wojewodę Podlaskiego - pismem nr NK - III.0122.3.1.2020.ESK  w dniu 16 maja 2020 r.