2021-11-03

Ogłoszenie o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. 2019, poz. 2004) Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sokółce informuje o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania lub darowizny.
 
1. Jednostki wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust.2 ww. Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające: 
a. nazwę, siedzibę i adres jednostki, telefon kontaktowy,
b. wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,
c. oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
d. uzasadnienie.
 
2. Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające: 
a. nazwę, siedziby i adres jednostki, telefon kontaktowy,
b. wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,
c. oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
d. zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,
e. wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego,
f. uzasadnienie, w tym uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu.
 
Wnioski lub oferty o których mowa powyżej należy kierować do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce. Wnioski należy składać osobiście na adres Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sokółce, ul. 1-go Maja 13A, 16-100 Sokółka lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@sokolka.psse.gov.pl w terminie do dnia 17.11.2021 r. (decyduje data wpływu).
 
Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sokółce odbywa się poprzez:
1) nieodpłatne przekazanie innym jednostkom budżetowym,
2) nieodpłatne przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego,
3) zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt.1-2.
 
Składniki rzeczowe majątku ruchomego można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sokółce, ul. 1-go Maja 13A po uprzednim umówieniu się telefonicznym. 
 
Osoba do kontaktu: 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce - Jadwiga Bieniusiewicz, telefon (85) 711 36 25.
 
W przypadku gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust.2 ww. Rozporządzenia będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpływu wniosków do sekretariatu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sokółce oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.
 
W przypadku gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia będą zainteresowane nabyciem w formie darowizny, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpływu wniosków do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sokółce oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.
 
Szczegółowy wykaz zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego w Powiatowej Sanitarno-Epidemiologicznej w Sokółce zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się