2017-09-03

Higiena komunalna

Pozwolenie na ekshumacje zwłok /szczątków/


Postępowanie prowadzi i informacji udziela
Oddział Higieny Środowiskowej- Sekcja Higieny Komunalnej
Kierownik Oddziału Higieny Środowiskowej
pok. nr 5
tel. (85) 7119453

Wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na ekshumację zwłok /szczątków/ zobowiązany jest złożyć wniosek.
Wniosek o ekshumację - plik do pobrania znajduje się na dole strony.
Wniosek należy złożyć bezpośrednio w pokoju nr 22 lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. 1-go Maja 13A.Pozwolenie na przewóz zwłok i szczątków w granicach RP:

  1. koleją, samolotami i statkami,
  2. środkami transportu drogowego na odległość powyżej 60km.

Postępowanie prowadzi i informacji udziela

Oddział Higieny Środowiskowej- Sekcja Higieny Komunalnej

Kierownik Oddziału Higieny Środowiskowej
pok. nr 5
tel. (85) 7119453

! Wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na przewóz zwłok zobowiązany jest złożyć wniosek.
Wniosek powinien zawierać następujące informacje:
1. stopień pokrewieństwa wnioskodawcy w stosunku do osoby zmarłej, adres zamieszkania oraz seria i numer dokumentu tożsamości,
2. informacje dotyczące osoby zmarłej:
- nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce    zamieszkania osoby zmarłej
- data zgonu i miejsce zgonu,
- miejsce, którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione,
- przyczyna zgonu /określona aktem zgonu/,
3. miejsce pochówku, nr kwatery,
4. środek transportu do przewozu zwłok,
5. wykaz członków rodziny uprawnionych do współdecydowania w sprawie będącej przedmiotem wniosku /imię i nazwisko, stopień spokrewnienia w stosunku do wnioskodawcy, adres zamieszkania/.


Pozwolenie na przewóz zwłok i szczątków poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy zgon nastąpił na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Postępowanie prowadzi i informacji udziela
Oddział Higieny Środowiskowej- Sekcja Higieny Komunalnej
Kierownik Oddziału Higieny Środowiskowej
pok. nr 5
tel. (85) 7119453

Do wniosku dołącza się:
1.     wymagane dokumenty właściwej władzy państwa, na którego terytorium zwłoki albo szczątki ludzkie mają być pochowane;
2.     wymagane dokumenty właściwej władzy państwa, przez którego terytorium zwłoki albo szczątki ludzkie mają być przewożone.


Opiniowanie imprez masowych
Postępowanie prowadzi i informacji udziela
Oddział Higieny Środowiskowej- Sekcja Higieny Komunalnej
Kierownik Oddziału Higieny Środowiskowej
pok. nr 5
tel. (85) 7119453

Informacje dołączane przez organizatora do wniosku w sprawie wydania opinii dotyczącej imprezy masowej:
1) dokumentację i informacje, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013r., poz. 611, ze zm.)  tj:
a) graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
- oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
- oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
- informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;
b) terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych
- w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;
c) informację o:
- liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
- przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjne;
d) osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;
2) program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
3) regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
Ponadto:
4) umowę z podmiotem świadczącym usługi w zakresie dostaw tymczasowych, nieskanalizowanych ustępów publicznych np. typu TOI-TOI (w przypadku ich zastosowania);
5) przewidzianą ilość i rodzaj urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych;
6) umowę z podmiotem świadczącym usługi w zakresie transportu lub/ i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Informacje przekazywane przez organizatora właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej państwowemu inspektorowi sanitarnemu
na 14 dni przed planowanym terminem jej przeprowadzenia:
(w przypadku, gdy imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach (terenach) umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej, co najmniej 2 razy w roku lub imprez masowych, dla których opracowano terminarz imprez organizowanych cyklicznie- zgodnie z art. 30 ust.2 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych -Dz. U. z 2013r., poz. 611 ze zm.)
1) program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;                                                                                                                                     (art. 25 ust. 2 pkt 2)
2) regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;                                                           
   (art. 25 ust. 2 pkt 3)
3) informację o:
a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;                                  
   (art. 26 ust. 1 pkt 4)
3) osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;                                                                               
   (art. 26 ust. 1 pkt 5)
5) informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;
   (art. 26 ust. 1 pkt 6)

Uwaga!
W przypadku gdy właściciel obiektu, na terenie którego odbywa się impreza masowa, posiada decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie, wydaną stosownie do przepisów prawa budowlanego, organizator imprezy masowej zwolniony jest z obowiązku przedkładania opinii i uzgodnień z inspektorem sanitarnym, jeżeli charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu.
! Wniosek należy składać:
- bezpośrednio w pokoju nr 22 lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowa Stacja
Sanitarno- Epidemiologiczna w Sokółce,16-100 Sokółka, ul. 1-go Maja 13A.

 

Ocena higieniczna materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody do spożycia przez ludzi
Postępowanie prowadzi i informacji udziela
Oddział Higieny Środowiskowej- Sekcja Higieny Komunalnej
Kierownik Oddziału Higieny Środowiskowej
pok. nr 5
tel. (85) 7119453

! Wnioskodawca ubiegający się o wydanie oceny higienicznej materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody zobowiązany jest złożyć wniosek.
Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty:
1. nazwę i adres obiektu lub elementu obiektu, gdzie zostanie zastosowany oceniany materiał lub wyrób używany do uzdatniania i dystrybucji wody,
2. rodzaje zastosowanych wyrobów, materiałów, preparatów z aktualnymi atestami higienicznymi jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów,
3. określenie miejsca i przeznaczenia zastosowania materiałów, wyrobów, preparatów używanych w procesie uzdatniania i dystrybucji wody,
4. w przypadku produktów biobójczych także dokument dopuszczający ten produkt biobójczy do obrotu z określonym zakresem jego stosowania,
5. wynik badania wody przeprowadzonego przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego pozwalający na stwierdzenie spełniania wymagań określonych w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417, zm. 2010 r. Nr 72, poz. 466).

! Wniosek należy składać:

- bezpośrednio w pokoju nr 22 lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sokółce,16-100 Sokółka, ul. 1-go Maja 13A.

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się