Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-09-01 13:40:42  Michał Rafałowicz

Pole full zmieniło wartość z '<p> Do wsp&oacute;lnych, podstawowych zadań kom&oacute;rek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy należy:<br /> 1. wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sok&oacute;łce;<br /> 1) prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji jako organ I instancji i opracowywanie projekt&oacute;w decyzji i innych rozstrzygnięć w tym zakresie;<br /> 2) opracowywanie projekt&oacute;w plan&oacute;w pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sok&oacute;łce w swoim zakresie działania;<br /> 3) prowadzenie działalności szkoleniowej pracownik&oacute;w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sok&oacute;łce;<br /> 4) rozpatrywanie wpływających do Państwowego Powiatowego&nbsp;&nbsp; Inspektora Sanitarnego w Sok&oacute;łce skarg i wniosk&oacute;w dotyczących wpływu szkodliwości i uciążliwości środowiskowych na zdrowie ludzi oraz przygotowywanie projekt&oacute;w udzielanych odpowiedzi lub decyzji w przypadkach uzasadnionych ochroną zdrowia ludzkiego;<br /> 5) realizacja ustalonej polityki jakości;<br /> 6) udział w badaniach i pracach problemowych;<br /> 7) opracowywanie sprawozdań statystycznych w zakresie statystyki publicznej zgodnie z programem badań statystycznych oraz wewnętrznego systemu informacyjnego;<br /> 8) przygotowywanie materiał&oacute;w do wniosk&oacute;w o ukaranie w sprawach o wykroczenia;<br /> 9) opracowywanie ocen i analiz higieniczno- sanitarnych z zakresu swego działania;<br /> 10)prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej w obszarze swego działania;<br /> 11)wsp&oacute;łpraca z innymi służbami, jednostkami i organizacjami na rzecz realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.<br /> <br /> Do zadań Oddziału Epidemiologii należy:<br /> 1)opracowywanie ocen i analiz epidemiologicznych do planowania i kierowania działalnością przeciwepidemiczną;<br /> 2)opracowywanie program&oacute;w i plan&oacute;w działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej do realizacji przez podmioty lecznicze oraz kontrola ich realizacji;<br /> 3)kontrola i nadz&oacute;r nad zagadnieniami związanymi z zapobieganiem i zwalczaniem chor&oacute;b zakaźnych, pasożytniczych i niezakaźnych mogących szerzyć się epidemicznie;<br /> 4)organizowanie zabezpieczenia przeciwepidemicznego w przypadku chor&oacute;b, kt&oacute;rych zapobieganie i zwalczanie regulują międzynarodowe przepisy zdrowotne;<br /> 5)sprawowanie nadzoru w zakresie szczepień ochronnych;<br /> 6)analiza problemu nosicielstwa i nadz&oacute;r w tym zakresie;<br /> 7)kontrola prawidłowości zgłaszania chor&oacute;b zakaźnych;<br /> 8)prowadzenie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w ogniskach epidemicznych;<br /> 9)kontrola jakości organizowanych akcji profilaktycznych;<br /> 10)nadz&oacute;r nad przestrzeganiem reżimu p/epidemicznego;<br /> 11)wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organ&oacute;w o ich wydanie w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chor&oacute;b zakaźnych.<br /> <br /> Do zadań Oddziału Higieny Środowiskowej należy w szczeg&oacute;lności sprawowanie nadzoru nad warunkami:<br /> 1)higieny środowiska;<br /> 2)higieny pracy w zakładach pracy;<br /> 3)higieny proces&oacute;w nauczania i wychowania.<br /> <br /> Do zadań Sekcji Higieny Pracy należy:<br /> 1)sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy;<br /> 2)opracowywanie analiz i wniosk&oacute;w zmierzających do obniżenia i likwidacji nadmiernych stężeń i natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chor&oacute;b zawodowych i innych chor&oacute;b związanych z warunkami pracy;<br /> 3)kontrola przestrzegania przez producent&oacute;w, importer&oacute;w, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby, wymog&oacute;w wynikających z obowiązujących przepis&oacute;w;<br /> 4)kontrola przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 oraz zasad nadzorowania handlu prekursorami narkotyk&oacute;w pomiędzy Unią Europejską a państwami trzecimi w oparciu o obowiązujące przepisy;<br /> 5)kontrola przestrzegania przepis&oacute;w dotyczących wprowadzania do obrotu produkt&oacute;w biob&oacute;jczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej;<br /> 6)prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzania choroby zawodowej, przygotowywanie w tych sprawach projekt&oacute;w decyzji administracyjnych.<br /> <br /> Do zadań Sekcji Higieny Komunalnej należy:<br /> 1)nadz&oacute;r nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;<br /> 2)dokonywanie obszarowych ocen jakości wody do spożycia przez ludzi oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego jej konsument&oacute;w;<br /> 3)nadz&oacute;r nad kąpieliskami oraz miejscami wykorzystywanymi do kąpieli i jakością ich w&oacute;d;<br /> 4)kontrola stanu sanitarno-higienicznego środk&oacute;w transportu publicznego;<br /> 5)kontrola przestrzegania przepis&oacute;w sanitarnych określających wymagania sanitarne: w obiektach, w kt&oacute;rych są udzielane świadczenia zdrowotne, w obiektach wypoczynku i rekreacji, tras i miejscowości turystycznych oraz innych obiekt&oacute;w użyteczności publicznej;<br /> 6)nadz&oacute;r nad warunkami sanitarnymi ekshumacji i przewozu zwłok.<br /> <br /> Do zadań Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży należy:<br /> 1)sprawowanie nadzoru nad warunki zdrowotnymi w zakładach nauczania i wychowania oraz plac&oacute;wkach wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;<br /> 2)higieniczna ocena rozkład&oacute;w zajęć lekcyjnych w szkołach;<br /> 3)ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii;<br /> 4)kontrola przestrzegania przepis&oacute;w określających wymagania higieniczne i zdrowotne dla pomieszczeń oraz sprzętu używanego w szkołach i innych plac&oacute;wkach;<br /> 5)nadz&oacute;r nad przestrzeganiem przez szkoły warunk&oacute;w przechowywania i stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin w pracowniach szkolnych;<br /> 6)opiniowanie obiekt&oacute;w nauczania, wychowania i opieki w zakresie spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny.<br /> <br /> Do zadań Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia należy:<br /> 1)sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyk&oacute;w;<br /> 2)rejestracja i zatwierdzanie zakład&oacute;w, kt&oacute;re produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego, wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjęte urzędową kontrolą organ&oacute;w Inspekcji Weterynaryjnej;<br /> 3)ocena jakości żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego;<br /> 4)przekazywanie informacji o produktach niebezpiecznych w ramach systemu wczesnego ostrzegania;<br /> 5)sporządzanie wniosk&oacute;w o zastosowanie kary pieniężnej i przekazywanie ich do Państwowego Wojew&oacute;dzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku;<br /> 6)kontrola przestrzegania przepis&oacute;w o zakazie wytwarzania i obrotu środk&oacute;w zastępczych.<br /> <br /> Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy:<br /> 1)opiniowanie projekt&oacute;w miejscowych plan&oacute;w zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunk&oacute;w zagospodarowania przestrzennego pod względem higienicznym i zdrowotnym;<br /> 2)uzgadnianie zakresu i stopnia szczeg&oacute;łowości informacji zawartych w prognozach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko;<br /> 3)wydawanie opinii dotyczących potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć;<br /> 4)opiniowanie warunk&oacute;w realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;<br /> 5)uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;<br /> 6)kontrola zgodności budowlanych obiekt&oacute;w z projektami budowlanymi w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych;<br /> 7)wydawanie opinii w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym;<br /> 8)wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, kt&oacute;rych realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środk&oacute;w pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;<br /> 9)wydawanie decyzji stwierdzających spełnienie warunk&oacute;w sanitarno-higienicznych niezbędnych do prowadzenia działalności leczniczej oraz aptek.<br /> <br /> Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej należy:<br /> 1)inspiracja, organizacja i koordynacja działalności oświatowo-zdrowotnej oraz nadz&oacute;r i ocena takiej działalności prowadzonej przez podmioty lecznicze, szkoły i plac&oacute;wki oświatowo &ndash; wychowawcze oraz środki masowego przekazywania;<br /> 2)pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz zdrowia własnego i innych;<br /> 3)promowanie prawidłowych nawyk&oacute;w i zachowań zdrowotnych;<br /> 4)wspieranie działań wynikających z potrzeb podyktowanych sytuacją epidemiologiczną powiatu;<br /> 5)wdrażanie koordynowanie i realizacja profilaktycznych program&oacute;w zdrowotnych, akcji i kampanii społecznych;<br /> 6)udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynnik&oacute;w i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;<br /> 7)organizowanie imprez prozdrowotnych, wystaw, konkurs&oacute;w, szkoleń;<br /> 8)wsp&oacute;łpraca w ramach działań prozdrowotnych z instytucjami i samorządami lokalnymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz zdrowia publicznego.<br /> <br /> Do zadań Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego należy obsługa finansowo-księgowa i administracyjna Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sok&oacute;łce.<br /> Do zadań Stanowiska Pracy ds. Księgowości i Kadr należy:<br /> 1)prowadzenie spraw księgowo- finansowych;<br /> 2)prowadzenie spraw pracowniczych pracownik&oacute;w;<br /> 3)sporządzanie list wynagrodzeń pracownik&oacute;w i prowadzenie rozliczeń z ZUS i Urzędami Skarbowymi;<br /> 4)obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.<br /> <br /> Do zadań Stanowiska Pracy ds. Administracyjno- Gospodarczych należy:<br /> 1)obsługa administracyjno-gospodarcza;<br /> 2)prowadzenie spraw związanych z realizacją dostaw i usług zgodnie z przepisami ustawy Prawo zam&oacute;wień publicznych;<br /> 3)obsługa sekretariatu i prowadzenie archiwum zakładowego.<br /> <br /> Do zadań Stanowiska Pracy Kierowca &ndash; Dezynfektor należy:<br /> 1)obsługa środka transportu będącego na wyposażeniu Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sok&oacute;łce;<br /> 2)prowadzenie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w ogniskach chor&oacute;b zakaźnych.<br /> <br /> Do zadań Stanowiska Pracy &ndash; Informatyk należy:<br /> 1)zabezpieczenie prawidłowej pracy komputer&oacute;w i poczty elektronicznej (konserwacja, zabezpieczenie antywirusowe, aktualizacja oprogramowania);<br /> 2)przeprowadzanie okresowych przegląd&oacute;w sprzętu komputerowego;<br /> 3)nadz&oacute;r nad prawidłowym zabezpieczeniem danych komputerowych, ich archiwizowanie i przechowywanie;<br /> 4)administrowanie strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sok&oacute;łce.<br /> <br /> Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Gł&oacute;wnego Księgowego należy:<br /> 1)prowadzenie rachunkowości Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sok&oacute;łce;<br /> 2)wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;<br /> 3)dokonywanie wstępnej kontroli:<br /> a)zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;<br /> b)kompletności i rzetelności dokument&oacute;w dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.<br /> <br /> Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Systemu Jakości, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Informacji Niejawnych należy:<br /> 1)odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu jakości w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sok&oacute;łce poprzez:<br /> a)uczestniczenie w opracowywaniu dokumentacji systemu jakości,<br /> b)nadz&oacute;r i zarządzanie dokumentacją systemu jakości,<br /> c)aktualizacja systemu jakości i dostosowywanie go do zmian przepis&oacute;w prawnych,<br /> d)planowanie i organizowanie szkoleń w zakresie systemu jakości,<br /> e)planowanie i organizowanie audyt&oacute;w wewnętrznych,<br /> f)planowanie i organizowanie przegląd&oacute;w systemu jakości;<br /> 2)przeprowadzanie kontroli stanu bhp i ochrony przeciwpożarowej w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sok&oacute;łce poprzez:<br /> a)kompletowanie, rejestrację i przechowywanie dokument&oacute;w dotyczących badań środowiska pracy, wypadk&oacute;w przy pracy, chor&oacute;b zawodowych,<br /> b)ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,<br /> c)szkolenia w zakresie bhp;<br /> 3)zapewnienie ochrony informacji niejawnych poprzez:<br /> a)okresową kontrolę ewidencji, materiał&oacute;w i obiegu dokument&oacute;w,<br /> b)szkolenie pracownik&oacute;w w zakresie ochrony informacji niejawnych.<br /> <br /> Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Radcy Prawnego należy:<br /> 1)wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi;<br /> 2)przygotowywanie spraw zawiązanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzeń;<br /> 3)przygotowywanie wniosk&oacute;w o ukaranie w sprawach o wykroczenia;<br /> 4)opiniowanie projekt&oacute;w decyzji i postanowień wydawanych w toku postępowania administracyjnego i egzekucyjnego;<br /> 5)opiniowanie projekt&oacute;w um&oacute;w i innych akt&oacute;w prawnych związanych z funkcjonowaniem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sok&oacute;łce Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sok&oacute;łce;<br /> 6)udzielanie porad prawnych i wydawanie opinii prawnych.</p> ' na '<p> <strong>Do wsp&oacute;lnych, podstawowych zadań kom&oacute;rek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy należy:</strong></p> <ul> <li> wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sok&oacute;łce;</li> <li> prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji jako organ I instancji i opracowywanie projekt&oacute;w decyzji i innych rozstrzygnięć w tym zakresie;</li> <li> opracowywanie projekt&oacute;w plan&oacute;w pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sok&oacute;łce w swoim zakresie działania;</li> <li> prowadzenie działalności szkoleniowej pracownik&oacute;w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sok&oacute;łce;</li> <li> rozpatrywanie wpływających do Państwowego Powiatowego&nbsp;&nbsp; Inspektora Sanitarnego w Sok&oacute;łce skarg i wniosk&oacute;w dotyczących wpływu szkodliwości i uciążliwości środowiskowych na zdrowie ludzi oraz przygotowywanie projekt&oacute;w udzielanych odpowiedzi lub decyzji w przypadkach uzasadnionych ochroną zdrowia ludzkiego;</li> <li> realizacja ustalonej polityki jakości;</li> <li> udział w badaniach i pracach problemowych;</li> <li> opracowywanie sprawozdań statystycznych w zakresie statystyki publicznej zgodnie z programem badań statystycznych oraz wewnętrznego systemu informacyjnego;</li> <li> przygotowywanie materiał&oacute;w do wniosk&oacute;w o ukaranie w sprawach o wykroczenia;</li> <li> opracowywanie ocen i analiz higieniczno- sanitarnych z zakresu swego działania;</li> <li> prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej w obszarze swego działania;</li> <li> wsp&oacute;łpraca z innymi służbami, jednostkami i organizacjami na rzecz realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.</li> </ul> <p> <br /> <strong>Do zadań Oddziału Epidemiologii należy:</strong></p> <ul> <li> opracowywanie ocen i analiz epidemiologicznych do planowania i kierowania działalnością przeciwepidemiczną;</li> <li> opracowywanie program&oacute;w i plan&oacute;w działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej do realizacji przez podmioty lecznicze oraz kontrola ich realizacji;</li> <li> kontrola i nadz&oacute;r nad zagadnieniami związanymi z zapobieganiem i zwalczaniem chor&oacute;b zakaźnych, pasożytniczych i niezakaźnych mogących szerzyć się epidemicznie;</li> <li> organizowanie zabezpieczenia przeciwepidemicznego w przypadku chor&oacute;b, kt&oacute;rych zapobieganie i zwalczanie regulują międzynarodowe przepisy zdrowotne;</li> <li> sprawowanie nadzoru w zakresie szczepień ochronnych;</li> <li> analiza problemu nosicielstwa i nadz&oacute;r w tym zakresie;</li> <li> kontrola prawidłowości zgłaszania chor&oacute;b zakaźnych;</li> <li> prowadzenie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w ogniskach epidemicznych;</li> <li> kontrola jakości organizowanych akcji profilaktycznych;</li> <li> nadz&oacute;r nad przestrzeganiem reżimu p/epidemicznego;</li> <li> wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organ&oacute;w o ich wydanie w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chor&oacute;b zakaźnych.</li> </ul> <p> <br /> <strong>Do zadań Oddziału Higieny Środowiskowej należy w szczeg&oacute;lności sprawowanie nadzoru nad warunkami:</strong></p> <ul> <li> higieny środowiska;</li> <li> higieny pracy w zakładach pracy;</li> <li> higieny proces&oacute;w nauczania i wychowania.</li> </ul> <p> <br /> <strong>Do zadań Sekcji Higieny Pracy należy:</strong></p> <ul> <li> sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy;</li> <li> opracowywanie analiz i wniosk&oacute;w zmierzających do obniżenia i likwidacji nadmiernych stężeń i natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chor&oacute;b zawodowych i innych chor&oacute;b związanych z warunkami pracy;</li> <li> kontrola przestrzegania przez producent&oacute;w, importer&oacute;w, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby, wymog&oacute;w wynikających z obowiązujących przepis&oacute;w;</li> <li> kontrola przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 oraz zasad nadzorowania handlu prekursorami narkotyk&oacute;w pomiędzy Unią Europejską a państwami trzecimi w oparciu o obowiązujące przepisy;</li> <li> kontrola przestrzegania przepis&oacute;w dotyczących wprowadzania do obrotu produkt&oacute;w biob&oacute;jczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej;</li> <li> prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzania choroby zawodowej, przygotowywanie w tych sprawach projekt&oacute;w decyzji administracyjnych.</li> </ul> <p> <br /> <strong>Do zadań Sekcji Higieny Komunalnej należy:</strong></p> <ul> <li> nadz&oacute;r nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;</li> <li> dokonywanie obszarowych ocen jakości wody do spożycia przez ludzi oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego jej konsument&oacute;w;</li> <li> nadz&oacute;r nad kąpieliskami oraz miejscami wykorzystywanymi do kąpieli i jakością ich w&oacute;d;</li> <li> kontrola stanu sanitarno-higienicznego środk&oacute;w transportu publicznego;</li> <li> kontrola przestrzegania przepis&oacute;w sanitarnych określających wymagania sanitarne: w obiektach, w kt&oacute;rych są udzielane świadczenia zdrowotne, w obiektach wypoczynku i rekreacji, tras i miejscowości turystycznych oraz innych obiekt&oacute;w użyteczności publicznej;</li> <li> nadz&oacute;r nad warunkami sanitarnymi ekshumacji i przewozu zwłok.</li> </ul> <p> <br /> <strong>Do zadań Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży należy:</strong></p> <ul> <li> sprawowanie nadzoru nad warunki zdrowotnymi w zakładach nauczania i wychowania oraz plac&oacute;wkach wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;</li> <li> higieniczna ocena rozkład&oacute;w zajęć lekcyjnych w szkołach;</li> <li> ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii;</li> <li> kontrola przestrzegania przepis&oacute;w określających wymagania higieniczne i zdrowotne dla pomieszczeń oraz sprzętu używanego w szkołach i innych plac&oacute;wkach;</li> <li> nadz&oacute;r nad przestrzeganiem przez szkoły warunk&oacute;w przechowywania i stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin w pracowniach szkolnych;</li> <li> opiniowanie obiekt&oacute;w nauczania, wychowania i opieki w zakresie spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny.</li> </ul> <p> <br /> <strong>Do zadań Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia należy:</strong></p> <ul> <li> sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyk&oacute;w;</li> <li> rejestracja i zatwierdzanie zakład&oacute;w, kt&oacute;re produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego, wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjęte urzędową kontrolą organ&oacute;w Inspekcji Weterynaryjnej;</li> <li> ocena jakości żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego;</li> <li> przekazywanie informacji o produktach niebezpiecznych w ramach systemu wczesnego ostrzegania;</li> <li> sporządzanie wniosk&oacute;w o zastosowanie kary pieniężnej i przekazywanie ich do Państwowego Wojew&oacute;dzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku;</li> <li> kontrola przestrzegania przepis&oacute;w o zakazie wytwarzania i obrotu środk&oacute;w zastępczych.</li> </ul> <p> <br /> <strong>Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy:</strong></p> <ul> <li> opiniowanie projekt&oacute;w miejscowych plan&oacute;w zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunk&oacute;w zagospodarowania przestrzennego pod względem higienicznym i zdrowotnym;</li> <li> uzgadnianie zakresu i stopnia szczeg&oacute;łowości informacji zawartych w prognozach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko;</li> <li> wydawanie opinii dotyczących potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć;</li> <li> opiniowanie warunk&oacute;w realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;</li> <li> uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;</li> <li> kontrola zgodności budowlanych obiekt&oacute;w z projektami budowlanymi w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych;</li> <li> wydawanie opinii w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym;</li> <li> wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, kt&oacute;rych realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środk&oacute;w pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;</li> <li> wydawanie decyzji stwierdzających spełnienie warunk&oacute;w sanitarno-higienicznych niezbędnych do prowadzenia działalności leczniczej oraz aptek.</li> </ul> <p> <br /> <strong>Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej należy:</strong></p> <ul> <li> inspiracja, organizacja i koordynacja działalności oświatowo-zdrowotnej oraz nadz&oacute;r i ocena takiej działalności prowadzonej przez podmioty lecznicze, szkoły i plac&oacute;wki oświatowo &ndash; wychowawcze oraz środki masowego przekazywania;</li> <li> pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz zdrowia własnego i innych;</li> <li> promowanie prawidłowych nawyk&oacute;w i zachowań zdrowotnych;</li> <li> wspieranie działań wynikających z potrzeb podyktowanych sytuacją epidemiologiczną powiatu;</li> <li> wdrażanie koordynowanie i realizacja profilaktycznych program&oacute;w zdrowotnych, akcji i kampanii społecznych;</li> <li> udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynnik&oacute;w i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;</li> <li> organizowanie imprez prozdrowotnych, wystaw, konkurs&oacute;w, szkoleń;</li> <li> wsp&oacute;łpraca w ramach działań prozdrowotnych z instytucjami i samorządami lokalnymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz zdrowia publicznego.</li> </ul> <p> <br /> <strong>Do zadań Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego należy obsługa finansowo-księgowa i administracyjna Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sok&oacute;łce.</strong></p> <p> <br /> <strong>Do zadań Stanowiska Pracy ds. Księgowości i Kadr należy:</strong></p> <ul> <li> prowadzenie spraw księgowo- finansowych;</li> <li> prowadzenie spraw pracowniczych pracownik&oacute;w;</li> <li> sporządzanie list wynagrodzeń pracownik&oacute;w i prowadzenie rozliczeń z ZUS i Urzędami Skarbowymi;</li> <li> obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.</li> </ul> <p> <br /> <strong>Do zadań Stanowiska Pracy ds. Administracyjno- Gospodarczych należy:</strong></p> <ul> <li> obsługa administracyjno-gospodarcza;</li> <li> prowadzenie spraw związanych z realizacją dostaw i usług zgodnie z przepisami ustawy Prawo zam&oacute;wień publicznych;</li> <li> obsługa sekretariatu i prowadzenie archiwum zakładowego.</li> </ul> <p> <br /> <strong>Do zadań Stanowiska Pracy Kierowca &ndash; Dezynfektor należy:</strong></p> <ul> <li> obsługa środka transportu będącego na wyposażeniu Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sok&oacute;łce;</li> <li> prowadzenie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w ogniskach chor&oacute;b zakaźnych.</li> </ul> <p> <br /> <strong>Do zadań Stanowiska Pracy &ndash; Informatyk należy:</strong></p> <ul> <li> zabezpieczenie prawidłowej pracy komputer&oacute;w i poczty elektronicznej (konserwacja, zabezpieczenie antywirusowe, aktualizacja oprogramowania);</li> <li> przeprowadzanie okresowych przegląd&oacute;w sprzętu komputerowego;</li> <li> nadz&oacute;r nad prawidłowym zabezpieczeniem danych komputerowych, ich archiwizowanie i przechowywanie;</li> <li> administrowanie strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sok&oacute;łce.</li> </ul> <p> <br /> <strong>Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Gł&oacute;wnego Księgowego należy:</strong></p> <ul> <li> prowadzenie rachunkowości Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sok&oacute;łce;</li> <li> wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;</li> <li> dokonywanie wstępnej kontroli: <ul> <li> zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;</li> <li> kompletności i rzetelności dokument&oacute;w dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.</li> </ul> </li> </ul> <p> <br /> <strong>Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Systemu Jakości, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Informacji Niejawnych należy:</strong></p> <ul> <li> odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu jakości w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sok&oacute;łce poprzez: <ul> <li> uczestniczenie w opracowywaniu dokumentacji systemu jakości,</li> <li> nadz&oacute;r i zarządzanie dokumentacją systemu jakości,</li> <li> aktualizacja systemu jakości i dostosowywanie go do zmian przepis&oacute;w prawnych,</li> <li> planowanie i organizowanie szkoleń w zakresie systemu jakości,</li> <li> planowanie i organizowanie audyt&oacute;w wewnętrznych,</li> <li> planowanie i organizowanie przegląd&oacute;w systemu jakości;</li> </ul> </li> <li> przeprowadzanie kontroli stanu bhp i ochrony przeciwpożarowej w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sok&oacute;łce poprzez: <ul> <li> kompletowanie, rejestrację i przechowywanie dokument&oacute;w dotyczących badań środowiska pracy, wypadk&oacute;w przy pracy, chor&oacute;b zawodowych,</li> <li> ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,</li> <li> szkolenia w zakresie bhp;</li> </ul> </li> <li> zapewnienie ochrony informacji niejawnych poprzez: <ul> <li> okresową kontrolę ewidencji, materiał&oacute;w i obiegu dokument&oacute;w,</li> <li> szkolenie pracownik&oacute;w w zakresie ochrony informacji niejawnych.</li> </ul> </li> </ul> <p> <br /> <strong>Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Radcy Prawnego należy:</strong></p> <ul> <li> wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi;</li> <li> przygotowywanie spraw zawiązanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzeń;</li> <li> przygotowywanie wniosk&oacute;w o ukaranie w sprawach o wykroczenia;</li> <li> opiniowanie projekt&oacute;w decyzji i postanowień wydawanych w toku postępowania administracyjnego i egzekucyjnego;</li> <li> opiniowanie projekt&oacute;w um&oacute;w i innych akt&oacute;w prawnych związanych z funkcjonowaniem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sok&oacute;łce Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sok&oacute;łce;</li> <li> udzielanie porad prawnych i wydawanie opinii prawnych.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Do wspólnych, podstawowych zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy należy:
1. wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce;
1) prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji jako organ I instancji i opracowywanie projektów decyzji i innych rozstrzygnięć w tym zakresie;
2) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce w swoim zakresie działania;
3) prowadzenie działalności szkoleniowej pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce;
4) rozpatrywanie wpływających do Państwowego Powiatowego   Inspektora Sanitarnego w Sokółce skarg i wniosków dotyczących wpływu szkodliwości i uciążliwości środowiskowych na zdrowie ludzi oraz przygotowywanie projektów udzielanych odpowiedzi lub decyzji w przypadkach uzasadnionych ochroną zdrowia ludzkiego;
5) realizacja ustalonej polityki jakości;
6) udział w badaniach i pracach problemowych;
7) opracowywanie sprawozdań statystycznych w zakresie statystyki publicznej zgodnie z programem badań statystycznych oraz wewnętrznego systemu informacyjnego;
8) przygotowywanie materiałów do wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
9) opracowywanie ocen i analiz higieniczno- sanitarnych z zakresu swego działania;
10)prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej w obszarze swego działania;
11)współpraca z innymi służbami, jednostkami i organizacjami na rzecz realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Do zadań Oddziału Epidemiologii należy:
1)opracowywanie ocen i analiz epidemiologicznych do planowania i kierowania działalnością przeciwepidemiczną;
2)opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej do realizacji przez podmioty lecznicze oraz kontrola ich realizacji;
3)kontrola i nadzór nad zagadnieniami związanymi z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, pasożytniczych i niezakaźnych mogących szerzyć się epidemicznie;
4)organizowanie zabezpieczenia przeciwepidemicznego w przypadku chorób, których zapobieganie i zwalczanie regulują międzynarodowe przepisy zdrowotne;
5)sprawowanie nadzoru w zakresie szczepień ochronnych;
6)analiza problemu nosicielstwa i nadzór w tym zakresie;
7)kontrola prawidłowości zgłaszania chorób zakaźnych;
8)prowadzenie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w ogniskach epidemicznych;
9)kontrola jakości organizowanych akcji profilaktycznych;
10)nadzór nad przestrzeganiem reżimu p/epidemicznego;
11)wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych.

Do zadań Oddziału Higieny Środowiskowej należy w szczególności sprawowanie nadzoru nad warunkami:
1)higieny środowiska;
2)higieny pracy w zakładach pracy;
3)higieny procesów nauczania i wychowania.

Do zadań Sekcji Higieny Pracy należy:
1)sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy;
2)opracowywanie analiz i wniosków zmierzających do obniżenia i likwidacji nadmiernych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;
3)kontrola przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby, wymogów wynikających z obowiązujących przepisów;
4)kontrola przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 oraz zasad nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią Europejską a państwami trzecimi w oparciu o obowiązujące przepisy;
5)kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej;
6)prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzania choroby zawodowej, przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych.

Do zadań Sekcji Higieny Komunalnej należy:
1)nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
2)dokonywanie obszarowych ocen jakości wody do spożycia przez ludzi oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego jej konsumentów;
3)nadzór nad kąpieliskami oraz miejscami wykorzystywanymi do kąpieli i jakością ich wód;
4)kontrola stanu sanitarno-higienicznego środków transportu publicznego;
5)kontrola przestrzegania przepisów sanitarnych określających wymagania sanitarne: w obiektach, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, w obiektach wypoczynku i rekreacji, tras i miejscowości turystycznych oraz innych obiektów użyteczności publicznej;
6)nadzór nad warunkami sanitarnymi ekshumacji i przewozu zwłok.

Do zadań Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży należy:
1)sprawowanie nadzoru nad warunki zdrowotnymi w zakładach nauczania i wychowania oraz placówkach wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
2)higieniczna ocena rozkładów zajęć lekcyjnych w szkołach;
3)ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii;
4)kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dla pomieszczeń oraz sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach;
5)nadzór nad przestrzeganiem przez szkoły warunków przechowywania i stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin w pracowniach szkolnych;
6)opiniowanie obiektów nauczania, wychowania i opieki w zakresie spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny.

Do zadań Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia należy:
1)sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
2)rejestracja i zatwierdzanie zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego, wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej;
3)ocena jakości żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego;
4)przekazywanie informacji o produktach niebezpiecznych w ramach systemu wczesnego ostrzegania;
5)sporządzanie wniosków o zastosowanie kary pieniężnej i przekazywanie ich do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku;
6)kontrola przestrzegania przepisów o zakazie wytwarzania i obrotu środków zastępczych.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy:
1)opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod względem higienicznym i zdrowotnym;
2)uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko;
3)wydawanie opinii dotyczących potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć;
4)opiniowanie warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
5)uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
6)kontrola zgodności budowlanych obiektów z projektami budowlanymi w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych;
7)wydawanie opinii w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym;
8)wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;
9)wydawanie decyzji stwierdzających spełnienie warunków sanitarno-higienicznych niezbędnych do prowadzenia działalności leczniczej oraz aptek.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej należy:
1)inspiracja, organizacja i koordynacja działalności oświatowo-zdrowotnej oraz nadzór i ocena takiej działalności prowadzonej przez podmioty lecznicze, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze oraz środki masowego przekazywania;
2)pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz zdrowia własnego i innych;
3)promowanie prawidłowych nawyków i zachowań zdrowotnych;
4)wspieranie działań wynikających z potrzeb podyktowanych sytuacją epidemiologiczną powiatu;
5)wdrażanie koordynowanie i realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych, akcji i kampanii społecznych;
6)udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;
7)organizowanie imprez prozdrowotnych, wystaw, konkursów, szkoleń;
8)współpraca w ramach działań prozdrowotnych z instytucjami i samorządami lokalnymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz zdrowia publicznego.

Do zadań Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego należy obsługa finansowo-księgowa i administracyjna Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce.
Do zadań Stanowiska Pracy ds. Księgowości i Kadr należy:
1)prowadzenie spraw księgowo- finansowych;
2)prowadzenie spraw pracowniczych pracowników;
3)sporządzanie list wynagrodzeń pracowników i prowadzenie rozliczeń z ZUS i Urzędami Skarbowymi;
4)obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Do zadań Stanowiska Pracy ds. Administracyjno- Gospodarczych należy:
1)obsługa administracyjno-gospodarcza;
2)prowadzenie spraw związanych z realizacją dostaw i usług zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
3)obsługa sekretariatu i prowadzenie archiwum zakładowego.

Do zadań Stanowiska Pracy Kierowca – Dezynfektor należy:
1)obsługa środka transportu będącego na wyposażeniu Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce;
2)prowadzenie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w ogniskach chorób zakaźnych.

Do zadań Stanowiska Pracy – Informatyk należy:
1)zabezpieczenie prawidłowej pracy komputerów i poczty elektronicznej (konserwacja, zabezpieczenie antywirusowe, aktualizacja oprogramowania);
2)przeprowadzanie okresowych przeglądów sprzętu komputerowego;
3)nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem danych komputerowych, ich archiwizowanie i przechowywanie;
4)administrowanie strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Głównego Księgowego należy:
1)prowadzenie rachunkowości Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce;
2)wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3)dokonywanie wstępnej kontroli:
a)zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
b)kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Systemu Jakości, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Informacji Niejawnych należy:
1)odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu jakości w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce poprzez:
a)uczestniczenie w opracowywaniu dokumentacji systemu jakości,
b)nadzór i zarządzanie dokumentacją systemu jakości,
c)aktualizacja systemu jakości i dostosowywanie go do zmian przepisów prawnych,
d)planowanie i organizowanie szkoleń w zakresie systemu jakości,
e)planowanie i organizowanie audytów wewnętrznych,
f)planowanie i organizowanie przeglądów systemu jakości;
2)przeprowadzanie kontroli stanu bhp i ochrony przeciwpożarowej w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce poprzez:
a)kompletowanie, rejestrację i przechowywanie dokumentów dotyczących badań środowiska pracy, wypadków przy pracy, chorób zawodowych,
b)ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
c)szkolenia w zakresie bhp;
3)zapewnienie ochrony informacji niejawnych poprzez:
a)okresową kontrolę ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
b)szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Radcy Prawnego należy:
1)wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi;
2)przygotowywanie spraw zawiązanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzeń;
3)przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
4)opiniowanie projektów decyzji i postanowień wydawanych w toku postępowania administracyjnego i egzekucyjnego;
5)opiniowanie projektów umów i innych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce;
6)udzielanie porad prawnych i wydawanie opinii prawnych.

Do wspólnych, podstawowych zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy należy:

 • wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce;
 • prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji jako organ I instancji i opracowywanie projektów decyzji i innych rozstrzygnięć w tym zakresie;
 • opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce w swoim zakresie działania;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce;
 • rozpatrywanie wpływających do Państwowego Powiatowego   Inspektora Sanitarnego w Sokółce skarg i wniosków dotyczących wpływu szkodliwości i uciążliwości środowiskowych na zdrowie ludzi oraz przygotowywanie projektów udzielanych odpowiedzi lub decyzji w przypadkach uzasadnionych ochroną zdrowia ludzkiego;
 • realizacja ustalonej polityki jakości;
 • udział w badaniach i pracach problemowych;
 • opracowywanie sprawozdań statystycznych w zakresie statystyki publicznej zgodnie z programem badań statystycznych oraz wewnętrznego systemu informacyjnego;
 • przygotowywanie materiałów do wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
 • opracowywanie ocen i analiz higieniczno- sanitarnych z zakresu swego działania;
 • prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej w obszarze swego działania;
 • współpraca z innymi służbami, jednostkami i organizacjami na rzecz realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.


Do zadań Oddziału Epidemiologii należy:

 • opracowywanie ocen i analiz epidemiologicznych do planowania i kierowania działalnością przeciwepidemiczną;
 • opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej do realizacji przez podmioty lecznicze oraz kontrola ich realizacji;
 • kontrola i nadzór nad zagadnieniami związanymi z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, pasożytniczych i niezakaźnych mogących szerzyć się epidemicznie;
 • organizowanie zabezpieczenia przeciwepidemicznego w przypadku chorób, których zapobieganie i zwalczanie regulują międzynarodowe przepisy zdrowotne;
 • sprawowanie nadzoru w zakresie szczepień ochronnych;
 • analiza problemu nosicielstwa i nadzór w tym zakresie;
 • kontrola prawidłowości zgłaszania chorób zakaźnych;
 • prowadzenie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w ogniskach epidemicznych;
 • kontrola jakości organizowanych akcji profilaktycznych;
 • nadzór nad przestrzeganiem reżimu p/epidemicznego;
 • wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych.


Do zadań Oddziału Higieny Środowiskowej należy w szczególności sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 • higieny środowiska;
 • higieny pracy w zakładach pracy;
 • higieny procesów nauczania i wychowania.


Do zadań Sekcji Higieny Pracy należy:

 • sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy;
 • opracowywanie analiz i wniosków zmierzających do obniżenia i likwidacji nadmiernych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;
 • kontrola przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby, wymogów wynikających z obowiązujących przepisów;
 • kontrola przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 oraz zasad nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią Europejską a państwami trzecimi w oparciu o obowiązujące przepisy;
 • kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej;
 • prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzania choroby zawodowej, przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych.


Do zadań Sekcji Higieny Komunalnej należy:

 • nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 • dokonywanie obszarowych ocen jakości wody do spożycia przez ludzi oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego jej konsumentów;
 • nadzór nad kąpieliskami oraz miejscami wykorzystywanymi do kąpieli i jakością ich wód;
 • kontrola stanu sanitarno-higienicznego środków transportu publicznego;
 • kontrola przestrzegania przepisów sanitarnych określających wymagania sanitarne: w obiektach, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, w obiektach wypoczynku i rekreacji, tras i miejscowości turystycznych oraz innych obiektów użyteczności publicznej;
 • nadzór nad warunkami sanitarnymi ekshumacji i przewozu zwłok.


Do zadań Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży należy:

 • sprawowanie nadzoru nad warunki zdrowotnymi w zakładach nauczania i wychowania oraz placówkach wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
 • higieniczna ocena rozkładów zajęć lekcyjnych w szkołach;
 • ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii;
 • kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dla pomieszczeń oraz sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach;
 • nadzór nad przestrzeganiem przez szkoły warunków przechowywania i stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin w pracowniach szkolnych;
 • opiniowanie obiektów nauczania, wychowania i opieki w zakresie spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny.


Do zadań Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia należy:

 • sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
 • rejestracja i zatwierdzanie zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego, wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej;
 • ocena jakości żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego;
 • przekazywanie informacji o produktach niebezpiecznych w ramach systemu wczesnego ostrzegania;
 • sporządzanie wniosków o zastosowanie kary pieniężnej i przekazywanie ich do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku;
 • kontrola przestrzegania przepisów o zakazie wytwarzania i obrotu środków zastępczych.


Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy:

 • opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod względem higienicznym i zdrowotnym;
 • uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko;
 • wydawanie opinii dotyczących potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć;
 • opiniowanie warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
 • kontrola zgodności budowlanych obiektów z projektami budowlanymi w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych;
 • wydawanie opinii w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym;
 • wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;
 • wydawanie decyzji stwierdzających spełnienie warunków sanitarno-higienicznych niezbędnych do prowadzenia działalności leczniczej oraz aptek.


Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej należy:

 • inspiracja, organizacja i koordynacja działalności oświatowo-zdrowotnej oraz nadzór i ocena takiej działalności prowadzonej przez podmioty lecznicze, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze oraz środki masowego przekazywania;
 • pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz zdrowia własnego i innych;
 • promowanie prawidłowych nawyków i zachowań zdrowotnych;
 • wspieranie działań wynikających z potrzeb podyktowanych sytuacją epidemiologiczną powiatu;
 • wdrażanie koordynowanie i realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych, akcji i kampanii społecznych;
 • udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;
 • organizowanie imprez prozdrowotnych, wystaw, konkursów, szkoleń;
 • współpraca w ramach działań prozdrowotnych z instytucjami i samorządami lokalnymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz zdrowia publicznego.


Do zadań Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego należy obsługa finansowo-księgowa i administracyjna Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce.


Do zadań Stanowiska Pracy ds. Księgowości i Kadr należy:

 • prowadzenie spraw księgowo- finansowych;
 • prowadzenie spraw pracowniczych pracowników;
 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników i prowadzenie rozliczeń z ZUS i Urzędami Skarbowymi;
 • obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.


Do zadań Stanowiska Pracy ds. Administracyjno- Gospodarczych należy:

 • obsługa administracyjno-gospodarcza;
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją dostaw i usług zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • obsługa sekretariatu i prowadzenie archiwum zakładowego.


Do zadań Stanowiska Pracy Kierowca – Dezynfektor należy:

 • obsługa środka transportu będącego na wyposażeniu Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce;
 • prowadzenie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w ogniskach chorób zakaźnych.


Do zadań Stanowiska Pracy – Informatyk należy:

 • zabezpieczenie prawidłowej pracy komputerów i poczty elektronicznej (konserwacja, zabezpieczenie antywirusowe, aktualizacja oprogramowania);
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów sprzętu komputerowego;
 • nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem danych komputerowych, ich archiwizowanie i przechowywanie;
 • administrowanie strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce.


Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Głównego Księgowego należy:

 • prowadzenie rachunkowości Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • dokonywanie wstępnej kontroli:
  • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
  • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.


Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Systemu Jakości, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Informacji Niejawnych należy:

 • odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu jakości w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce poprzez:
  • uczestniczenie w opracowywaniu dokumentacji systemu jakości,
  • nadzór i zarządzanie dokumentacją systemu jakości,
  • aktualizacja systemu jakości i dostosowywanie go do zmian przepisów prawnych,
  • planowanie i organizowanie szkoleń w zakresie systemu jakości,
  • planowanie i organizowanie audytów wewnętrznych,
  • planowanie i organizowanie przeglądów systemu jakości;
 • przeprowadzanie kontroli stanu bhp i ochrony przeciwpożarowej w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce poprzez:
  • kompletowanie, rejestrację i przechowywanie dokumentów dotyczących badań środowiska pracy, wypadków przy pracy, chorób zawodowych,
  • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • szkolenia w zakresie bhp;
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych poprzez:
  • okresową kontrolę ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
  • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.


Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Radcy Prawnego należy:

 • wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi;
 • przygotowywanie spraw zawiązanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzeń;
 • przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
 • opiniowanie projektów decyzji i postanowień wydawanych w toku postępowania administracyjnego i egzekucyjnego;
 • opiniowanie projektów umów i innych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce;
 • udzielanie porad prawnych i wydawanie opinii prawnych.
2017-09-03 23:32:03  Michał Rafałowicz

Pole short zmieniło wartość z 'Zadania_i_kompetencje' na 'Wykaz zadań i kompetencji poszczególnych działów Zakładu'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortZadania_i_kompetencjeWykaz zadań i kompetencji poszczególnych działów Zakładu
2017-09-01 13:26:26  Michał Rafałowicz

Utworzono artykuł 101728 o nazwie 'Zadania i kompetencje'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste101728
user_idpuste1928604
resource_idpuste1526
namepusteZadania i kompetencje
category_idpuste135
language_idpuste1
shortpusteZadania_i_kompetencje
fullpuste

Do wspólnych, podstawowych zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy należy:
1. wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce;
1) prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji jako organ I instancji i opracowywanie projektów decyzji i innych rozstrzygnięć w tym zakresie;
2) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce w swoim zakresie działania;
3) prowadzenie działalności szkoleniowej pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce;
4) rozpatrywanie wpływających do Państwowego Powiatowego   Inspektora Sanitarnego w Sokółce skarg i wniosków dotyczących wpływu szkodliwości i uciążliwości środowiskowych na zdrowie ludzi oraz przygotowywanie projektów udzielanych odpowiedzi lub decyzji w przypadkach uzasadnionych ochroną zdrowia ludzkiego;
5) realizacja ustalonej polityki jakości;
6) udział w badaniach i pracach problemowych;
7) opracowywanie sprawozdań statystycznych w zakresie statystyki publicznej zgodnie z programem badań statystycznych oraz wewnętrznego systemu informacyjnego;
8) przygotowywanie materiałów do wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
9) opracowywanie ocen i analiz higieniczno- sanitarnych z zakresu swego działania;
10)prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej w obszarze swego działania;
11)współpraca z innymi służbami, jednostkami i organizacjami na rzecz realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Do zadań Oddziału Epidemiologii należy:
1)opracowywanie ocen i analiz epidemiologicznych do planowania i kierowania działalnością przeciwepidemiczną;
2)opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej do realizacji przez podmioty lecznicze oraz kontrola ich realizacji;
3)kontrola i nadzór nad zagadnieniami związanymi z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, pasożytniczych i niezakaźnych mogących szerzyć się epidemicznie;
4)organizowanie zabezpieczenia przeciwepidemicznego w przypadku chorób, których zapobieganie i zwalczanie regulują międzynarodowe przepisy zdrowotne;
5)sprawowanie nadzoru w zakresie szczepień ochronnych;
6)analiza problemu nosicielstwa i nadzór w tym zakresie;
7)kontrola prawidłowości zgłaszania chorób zakaźnych;
8)prowadzenie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w ogniskach epidemicznych;
9)kontrola jakości organizowanych akcji profilaktycznych;
10)nadzór nad przestrzeganiem reżimu p/epidemicznego;
11)wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych.

Do zadań Oddziału Higieny Środowiskowej należy w szczególności sprawowanie nadzoru nad warunkami:
1)higieny środowiska;
2)higieny pracy w zakładach pracy;
3)higieny procesów nauczania i wychowania.

Do zadań Sekcji Higieny Pracy należy:
1)sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy;
2)opracowywanie analiz i wniosków zmierzających do obniżenia i likwidacji nadmiernych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;
3)kontrola przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby, wymogów wynikających z obowiązujących przepisów;
4)kontrola przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 oraz zasad nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią Europejską a państwami trzecimi w oparciu o obowiązujące przepisy;
5)kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej;
6)prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzania choroby zawodowej, przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych.

Do zadań Sekcji Higieny Komunalnej należy:
1)nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
2)dokonywanie obszarowych ocen jakości wody do spożycia przez ludzi oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego jej konsumentów;
3)nadzór nad kąpieliskami oraz miejscami wykorzystywanymi do kąpieli i jakością ich wód;
4)kontrola stanu sanitarno-higienicznego środków transportu publicznego;
5)kontrola przestrzegania przepisów sanitarnych określających wymagania sanitarne: w obiektach, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, w obiektach wypoczynku i rekreacji, tras i miejscowości turystycznych oraz innych obiektów użyteczności publicznej;
6)nadzór nad warunkami sanitarnymi ekshumacji i przewozu zwłok.

Do zadań Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży należy:
1)sprawowanie nadzoru nad warunki zdrowotnymi w zakładach nauczania i wychowania oraz placówkach wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
2)higieniczna ocena rozkładów zajęć lekcyjnych w szkołach;
3)ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii;
4)kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dla pomieszczeń oraz sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach;
5)nadzór nad przestrzeganiem przez szkoły warunków przechowywania i stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin w pracowniach szkolnych;
6)opiniowanie obiektów nauczania, wychowania i opieki w zakresie spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny.

Do zadań Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia należy:
1)sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
2)rejestracja i zatwierdzanie zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego, wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej;
3)ocena jakości żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego;
4)przekazywanie informacji o produktach niebezpiecznych w ramach systemu wczesnego ostrzegania;
5)sporządzanie wniosków o zastosowanie kary pieniężnej i przekazywanie ich do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku;
6)kontrola przestrzegania przepisów o zakazie wytwarzania i obrotu środków zastępczych.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy:
1)opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod względem higienicznym i zdrowotnym;
2)uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko;
3)wydawanie opinii dotyczących potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć;
4)opiniowanie warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
5)uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
6)kontrola zgodności budowlanych obiektów z projektami budowlanymi w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych;
7)wydawanie opinii w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym;
8)wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;
9)wydawanie decyzji stwierdzających spełnienie warunków sanitarno-higienicznych niezbędnych do prowadzenia działalności leczniczej oraz aptek.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej należy:
1)inspiracja, organizacja i koordynacja działalności oświatowo-zdrowotnej oraz nadzór i ocena takiej działalności prowadzonej przez podmioty lecznicze, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze oraz środki masowego przekazywania;
2)pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz zdrowia własnego i innych;
3)promowanie prawidłowych nawyków i zachowań zdrowotnych;
4)wspieranie działań wynikających z potrzeb podyktowanych sytuacją epidemiologiczną powiatu;
5)wdrażanie koordynowanie i realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych, akcji i kampanii społecznych;
6)udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;
7)organizowanie imprez prozdrowotnych, wystaw, konkursów, szkoleń;
8)współpraca w ramach działań prozdrowotnych z instytucjami i samorządami lokalnymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz zdrowia publicznego.

Do zadań Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego należy obsługa finansowo-księgowa i administracyjna Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce.
Do zadań Stanowiska Pracy ds. Księgowości i Kadr należy:
1)prowadzenie spraw księgowo- finansowych;
2)prowadzenie spraw pracowniczych pracowników;
3)sporządzanie list wynagrodzeń pracowników i prowadzenie rozliczeń z ZUS i Urzędami Skarbowymi;
4)obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Do zadań Stanowiska Pracy ds. Administracyjno- Gospodarczych należy:
1)obsługa administracyjno-gospodarcza;
2)prowadzenie spraw związanych z realizacją dostaw i usług zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
3)obsługa sekretariatu i prowadzenie archiwum zakładowego.

Do zadań Stanowiska Pracy Kierowca – Dezynfektor należy:
1)obsługa środka transportu będącego na wyposażeniu Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce;
2)prowadzenie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w ogniskach chorób zakaźnych.

Do zadań Stanowiska Pracy – Informatyk należy:
1)zabezpieczenie prawidłowej pracy komputerów i poczty elektronicznej (konserwacja, zabezpieczenie antywirusowe, aktualizacja oprogramowania);
2)przeprowadzanie okresowych przeglądów sprzętu komputerowego;
3)nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem danych komputerowych, ich archiwizowanie i przechowywanie;
4)administrowanie strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Głównego Księgowego należy:
1)prowadzenie rachunkowości Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce;
2)wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3)dokonywanie wstępnej kontroli:
a)zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
b)kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Systemu Jakości, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Informacji Niejawnych należy:
1)odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu jakości w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce poprzez:
a)uczestniczenie w opracowywaniu dokumentacji systemu jakości,
b)nadzór i zarządzanie dokumentacją systemu jakości,
c)aktualizacja systemu jakości i dostosowywanie go do zmian przepisów prawnych,
d)planowanie i organizowanie szkoleń w zakresie systemu jakości,
e)planowanie i organizowanie audytów wewnętrznych,
f)planowanie i organizowanie przeglądów systemu jakości;
2)przeprowadzanie kontroli stanu bhp i ochrony przeciwpożarowej w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce poprzez:
a)kompletowanie, rejestrację i przechowywanie dokumentów dotyczących badań środowiska pracy, wypadków przy pracy, chorób zawodowych,
b)ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
c)szkolenia w zakresie bhp;
3)zapewnienie ochrony informacji niejawnych poprzez:
a)okresową kontrolę ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
b)szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Radcy Prawnego należy:
1)wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi;
2)przygotowywanie spraw zawiązanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzeń;
3)przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
4)opiniowanie projektów decyzji i postanowień wydawanych w toku postępowania administracyjnego i egzekucyjnego;
5)opiniowanie projektów umów i innych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce;
6)udzielanie porad prawnych i wydawanie opinii prawnych.

publishfrompuste2017-09-01 00:00:00
_activepuste1
slugpustezadania-i-kompetencje

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się