Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-09-03 23:44:45  Michał Rafałowicz

Pole category_id zmieniło wartość z '123' na '126'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id123126
2017-09-03 23:46:30  Michał Rafałowicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-09-03 23:44:11  Michał Rafałowicz

Utworzono artykuł 101775 o nazwie 'Sposób przyjmowania i załatwiania spraw'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste101775
user_idpuste1928604
resource_idpuste1526
namepusteSposób przyjmowania i załatwiania spraw
category_idpuste123
language_idpuste1
shortpusteSposób przyjmowania i załatwiania spraw w PSSE
fullpuste

W Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sokółce działania podejmowane są na żądanie strony i z urzędu. Podania przyjmowane są w sekretariacie Stacji. Wnosi się je na piśmie, za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Pisma rejestrowane są w „Rejestrze korespondencji wpływającej” i kierowane zgodnie z dekretacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do właściwych ze względu na przedmiot sprawy komórek organizacyjnych Stacji. Sprawy są załatwiane bez zbędnej zwłoki i w kolejności ich wpływu. W przypadku konieczności czy zasadności prowadzenia postępowania wyjaśniającego, załatwienie sprawy nie powinno przekroczyć jednego miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej- dwóch miesięcy (licząc od dnia wszczęcia postępowania). Pracownik prowadzący sprawę kontroluje na bieżąco terminowość jej prowadzenia, informując swego przełożonego o możliwości nie załatwienia sprawy w terminie. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie powiadamia się strony, podając przyczyny nie załatwienia sprawy oraz wskazując nowy przybliżony termin jej załatwienia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji chyba, że przepisy zastrzegają inną formę załatwienia sprawy. Strona jest zawiadamiana o załatwieniu sprawy poprzez otrzymanie stosownego aktu administracyjnego, przed załatwieniem sprawy strona jest także zawiadamiana o możliwości złożenia dodatkowych wyjaśnień, które są uwzględniane przy wydaniu aktu kończącego sprawę. Zdecydowana większość spraw załatwianych jest w formie decyzji i postanowień. Jeżeli brak jest podstaw do podjęcia rozstrzygnięcia w w/w formach strony informuje się o przyczynach takiego stanu rzeczy z podaniem właściwego trybu dla dalszego prowadzenia danej sprawy.
Większość spraw podejmowanych jest z urzędu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wszczyna i prowadzi postępowania administracyjne w trybie i terminach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

publishfrompuste2017-09-03 00:00:00
_activepuste1
slugpustesposob-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się